OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOCHOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin. • Ogłoszenia • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOCHOCIN o wyłożeniu do publicznego…

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOCHOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin.

status
zamknięty
data wystawienia
12 lutego 2019, 17:09
data ważności
7 kwietnia 2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz Uchwały Rady Gminy Sochocin nr XVIII/153/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin wraz z prognozą oddziaływania ustaleń studium na środowisko.

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 20 lutego 2019 r. do 14 marca 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, poniedziałek–piątek w godz. 9.00–15.00 (pokój nr 12) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sochocin www.sochocin.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy Sochocin w sali narad, w dniu 26 lutego 2019 r. o godzinie 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą składać uwagi do projektu studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w Urzędzie Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09–110 Sochocin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gmina@sochocin.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sochocin.

W ó j t

/-/

mgr Jerzy Ryziński

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
12 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
12 lutego 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
12 lutego 2019
Nazwa pliku
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOCHOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
12 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
12 lutego 2019
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin