Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin. • Ogłoszenia • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o wyłożeniu do publicznego…

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin.

status
zamknięty
data wystawienia
21 listopada 2017, 10:03
data ważności
17 stycznia 2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 173) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz Uchwały Rady Gminy Sochocin Nr XVIII/153/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin wraz z prognozą oddziaływania na ustaleń studium na środowisko.

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, w dniach od 29 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017 r., poniedziałek–piątek w godz. 9.00–15.00 (pokój nr 9).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy Sochocin w sali narad, w dniu 12 grudnia 2017 r. o godzinie 12.00.

Zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zainteresowane osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą składać uwagi do projektu Studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2018 r. w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w Urzędzie Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09–110 Sochocin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: emilia.dobrzynska@sochocin.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sochocin.

W ó j t

/-/

Andrzej Romatowski

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Emilia Dobrzyńska
Data wytworzenia
21 listopada 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
21 listopada 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
21 listopada 2017
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)