OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOCHOCIN o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonej w miejscowości Smardzewo. • Ogłoszenia • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOCHOCIN o przystąpieniu do sporządzenia…

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOCHOCIN o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonej w miejscowości Smardzewo.

status
zamknięty
data wystawienia
12 lutego 2019, 17:12
data ważności
10 marca 2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonej w miejscowości Smardzewo

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Sochocin Uchwały nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Smardzewo.

Załącznik graficzny przedstawiający granice planu znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem, przedmiotu wniosku z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy oraz kserokopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z zaznaczeniem nieruchomości.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2019 roku w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gmina@sochocin.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sochocin.

W ó j t

/-/

mgr Jerzy Ryziński

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
12 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
12 lutego 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
12 lutego 2019
Nazwa pliku
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOCHOCIN o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonej w miejscowości Smardzewo.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
12 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
12 lutego 2019
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin