Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów położonych we wsi Rzy. • Ogłoszenia • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o przystąpieniu do sporządzania…

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów położonych we wsi Rzy.

status
zamknięty
data wystawienia
29 września 2015, 13:02
data ważności
30 października 2015

R.6722.1.2015

Sochocin, dnia 29.09.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A

G M I N Y

S O C H O C I N

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów położonych we wsi Rzy

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 ust.1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Sochocin Uchwały NR VI/56/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów położonych we wsi Rzy.

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji terenów objętych zmianą planu.

Załączniki graficzne przedstawiające granice zmian planu znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, 09 – 110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, przedmiotu wniosku z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy oraz kserokopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z zaznaczeniem nieruchomości.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2015 roku w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Sochocin, 09 – 110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: plan@sochocin.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sochocin.

W ó j t

Andrzej Romatowski

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
29 września 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 września 2015
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)