Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin. • Ogłoszenia • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin.

status
zamknięty
data wystawienia
15 października 2014, 13:25
data ważności
19 listopada 2014

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOCHOCIN

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla części działki oznaczonej nr 150 położonej we wsi Smardzewo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 39 ust.l, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 r., poz 1235) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sochocin uchwały Nr XXXII/254/2014 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla części działki oznaczonej nr 150 położonej we wsi Smardzewo, gm. Sochocin.

Załącznik graficzny przedstawiający granice zmian planu znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, 09 - 110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, przedmiotu wniosku z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy oraz kserokopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z zaznaczeniem nieruchomości.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2014r. na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin oraz drogą elektroniczną na adres: klaudia.giranowska@sochocin.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sochocin.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
15 października 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
15 października 2014
Nazwa pliku
Obwieszczenie
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
15 października 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
15 października 2014
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)