Konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 • Ogłoszenia • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy…

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014

status
zamknięty
data wystawienia
10 marca 2014, 8:26
data ważności
18 marca 2014

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014
WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 10 marca 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów zarządzam co następuje :

§1.1 Zarządza się przeprowadzenie konsultacji w sprawie przyjęcia projektu uchwały „Rocznego programu współpracy gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok” który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

§2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 11.03.2014 roku a zakończenia konsultacji do dnia 17.03.2014 roku.

§3.1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Sochocin.

2. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji określonej w §1.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Anna Zwierzchowska

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
10 marca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
10 marca 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
17 marca 2014
Nazwa pliku
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
10 marca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
10 marca 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
17 marca 2014
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)