Informacja o terminie VI Sesji Rady Gminy Sochocin. • Ogłoszenia • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Informacja o terminie VI Sesji Rady Gminy Sochocin.

Informacja o terminie VI Sesji Rady Gminy Sochocin.

status
zamknięty
data wystawienia
16 czerwca 2015, 10:03
data ważności
22 czerwca 2015

Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2015 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sochocin odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Sochocin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 31 marca 2015 roku.

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Sochocin.

6. Informacja o działalności gminnych jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – oraz ocena zasobów pomocy społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej.

7. Dyskusja.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Sochocin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2014 oraz zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Sochocin:

1) prezentacja sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2014 r. oraz informacją o stanie mienia;

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok;

3) dyskusja;

4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2014 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2014 rok:

1) zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin o opinii wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2014 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sochocin;

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sochocin za 2014 rok;

3) dyskusja;

4) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2014 rok.

10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta;

2) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na okres przygotowawczy;

3) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;

4) w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w Uchwale Rady Gminy Sochocin Nr XVI/101/2005 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin;

5) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;

6) w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników;

7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok.

11. Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 czerwca 2015
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)