Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sochocin w roku 2018 • Ogłoszenia • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów…

Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sochocin w roku 2018

status
zamknięty
data wystawienia
26 marca 2018, 12:07
data ważności
9 kwietnia 2018

1. W terminie od 26 marca 2018 r. do 9 kwietnia 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sochocin w roku 2018.

2. Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Warunkiem udzielenie dofinansowania przedsięwzięć związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sochocin w roku 2018 jest uzyskanie dotacji przez gminę Sochocin ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

4. Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów kwalifikowanych do każdej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

5. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

6. Dofinansowanie mogą uzyskać zadania realizowane na obiektach położonych na terenie gminy Sochocin, których właścicielami są osoby fizyczne.

7. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA:

7.1 Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczania wyrobów zawierających azbest.

7.2 Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach których właścicielami są osoby fizyczne.

8. Dotacja stanowi pomoc publiczną udzieloną na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

9. Dofinansowaniem objęte będą wyłącznie obiekty ujęte w Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest prowadzonej przez Urząd Gminy Sochocin.

10. Wykonawcą zadania obejmującą powyższe prace na terenie całej Gminy będzie jedna firma wybrana przez tut. Urząd w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli wartość zadania przekroczy 30 000 euro (do 30 000 euro przy zastosowaniu procedury tzw. „rozeznania rynku” zgodnie z Zaleceniami dotyczącymi procedur zawierania umów jakie powinni stosować beneficjenci korzystający z dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie, dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl), która na zlecenie Gminy Sochocin będzie dokonywać demontażu/zbiórki pokrycia dachowego zawierającego azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania (właściwe składowisko odpadów).

11. Przed złożeniem wniosku niezbędne jest zgłoszenie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Płońsku.

Prace polegające jedynie na wymianie pokrycia dachowego – bez dokonywania zmiany konstrukcji dachu podczas tych prac - wystarczy zgłosić do starostwa powiatowego. Zgłoszenia trzeba dokonać na 21 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót. Można do nich przystąpić po 21 dniach od daty doręczenia zgłoszenia, jeśli właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu, ale nie później niż po upływie trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

12. Zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami (zgłoszenie do starosty lub pozwolenie na budowę ewentualnie oświadczenie o zdjęciu pokrycia przed 2003 r. jeżeli pokrycie dachowe zostało zdjęte przed tym rokiem) należy składać w Urzędzie Gminy Sochocin (Sekretariat) do 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) do godz. 16:00.

13. Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w tut. Urzędzie w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska (tel. 23 661 80 01 wew. 29 – Pan Dariusz Wiśniewski).

Z warunkami dofinansowania przez WFOŚiGW przedsięwzięć związanych z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW można zapoznać się na stronie: http://wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy2018/JST/OZ_1
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 marca 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 marca 2018
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
27 marca 2018
Nazwa pliku
Wniosek
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 marca 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 marca 2018
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)