Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. • Wydział Kadr Oświaty i Spraw Organizacyjnych. • Wydziały • Procedury i wnioski • e-urzad • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » e-urzad » Procedury i wnioski » Wydziały » Wydział Kadr Oświaty i Spraw Organizacyjnych. » Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Wnioski:

Nazwa sprawy: DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2015 r., Dz. U. 2015, poz. 2156 z późn. zm.)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Sochocin
09-110 Sochocin
ul. Guzikarzy 9
Tel. 23 6618001

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Elżbieta Adamkiewicz

IV. Wymagane wnioski

Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego

do szkoły lub przedszkola

V. Wymagane dokumenty

- Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej

o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia

- Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej

placówce ( dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych)
- potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka

specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki

- potwierdzenie przyjęcia dziecka do klasy integracyjnej lub

oddziału integracyjnego, wydane przez dyrektora szkoły lub

placówkiVI. Opłaty

Nie podlega

VII. Termin załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

VIII. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

IX. Opłaty za odwołanie

Nie dotyczy

X. Informacje dodatkowe

Obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7 a także dzieci imłodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.
4)Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Pokaż metkę
Nazwa
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
13 sierpnia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 sierpnia 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
6 września 2017
Nazwa
Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepłenosprawnego do szkoły lub przedszkola.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
13 sierpnia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 sierpnia 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
4 sierpnia 2016
Nazwa
Oświadczenie wnioskodawcy.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 sierpnia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 sierpnia 2016
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
9 sierpnia 2016
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)