Wydawanie dowodów osobistych • Urząd Stanu Cywilnego. • Wydziały • Procedury i wnioski • e-urzad • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » e-urzad » Procedury i wnioski » Wydziały » Urząd Stanu Cywilnego. » Wydawanie dowodów osobistych

Wydawanie dowodów osobistych

Wnioski:


Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej i odbiór dowodu

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wydanie dowodu osobistego”

1. Wnioskodawca wypełnia formularz wniosku osobiście wielkimi drukowanymi literami w kolorze czarnym lub niebieskim w języku polskim.

2. Wniosek może być sporządzony przez pracownika organu gminy na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.

3. Potwierdzenie wiarygodności danych zamieszczonych we wniosku sporządzonym w postaci wymienionej w pkt. 1 i 2 dokonuje wnioskodawca podpisując własnoręcznie formularz. W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę własnoręcznego podpisu na formularzu, adnotację o braku podpisu umieszcza się na wniosku.

Załączniki:

· Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującej wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającej osobę w pozycji frontalnej:

- patrzącej wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

(w uzasadnionych przypadkach organ gminy może przyjąć wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami),

- bez nakrycia głowy,

(osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania mogą załączyć fotografię przedstawiające ją w nakryciu głowy. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do tej wspólnoty zarejestrowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej),

- bez okularów z ciemnymi szkłami,

(osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 lata lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

· na żądanie organu:

- dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa – w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa,

- skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenie sądu – w przypadku niezgodności danych osobowych,

· do wglądu dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (osoby, które nabyły obywatelstwo polskie dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość). Jeżeli wnioskodawca nie posiada wymaganego dokumentu, tożsamość ustala się na podstawie danych dostępnych w rejestrach publicznych.

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Gminy Sochocin, pok.19

· na stronie internetowej Urzędu Gminy www.sochocin.pl

Dokumenty niezbędne przy odbiorze dowodu:

· dowód osobisty (do wglądu) lub zaświadczenie o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (do zwrotu),

· dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca na terenie RP (cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie) – do zwrotu,

· pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu osobistego (tylko wtedy, gdy wniosek został przyjęty w miejscu wnioskodawcy).

II. OPŁATY

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Przyjęcie wniosku i wydanie potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z przewidywaną datą odbioru dowodu osobistego (z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi niezgodność danych).

2. Wydanie dowodu, czyli personalizacja dowodu osobistego (wprowadzenie danych przyszłego posiadacza dowodu osobistego do blankietu dowodu osobistego) – 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o czym powiadamia się wnioskodawcę.

3. Decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności, stwierdzająca nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku podała nieprawdziwe dane (art. 52).

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Sochocin, pok. 19, Tel. 23 6618001 w 24

V. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Od czynności materialno-technicznej odwołanie nie przysługuje.

2. Od decyzji o unieważnieniu dowodu stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego , w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji. Odwołanie to rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Sochocin (w sekretariacie ).

VI. UWAGI:

1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego należących do Unii Europejskiej (Islandia, Norwegia, Liechtenstein) oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

2. Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Osoba, która uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

3. Dowód osobisty wydany osobie, która:

- nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego,

- ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania.

4. Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma możliwości pośredniczenia konsula RP przy wydaniu dowodu osobistego dla obywatela polskiego przebywającego poza granicami kraju.

5. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu z wyjątkiem:

1) osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny (w obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby małoletniej, która nie ukończyła 5 roku życia),

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu które wniosek składa jeden z rodziców w obecności tej osoby,

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny w obecności tej osoby,

4) osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator w obecności tej osoby.

6. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca lub kurator, opiekun prawny, rodzic powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku osobiście.

7. Wymiana dowodu osobistego jest konieczna w przypadku:

1) upływu terminu ważności dowodu osobistego,

2) zmiany danych zwartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego (zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany),

3) zmiana wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

5) przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

8. Z wnioskiem o wymianę dowodu osobistego występuje się;

1) co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

2) niezwłocznie – w przypadkach, o których mowa w pkt. 2-4.

9. Unieważnienie dowodu osobistego następuje w drodze czynności materialno-technicznej, poprzez wprowadzenie do Rejestru Dowodów Osobistych informacji o dacie i przyczynie unieważnienia dowodu osobistego oraz fizyczne uszkodzenie przez jego przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficzny. W takim przypadku dowód zwracany jest klientowi lub rodzinie –w przypadku zgonu.

10. Dowód unieważnia się z dniem utraty obywatelstwa polskiego, zgonu jego posiadacza, odbioru nowego dowodu osobistego, złożenia zawiadomienia o jego utracie lub zniszczeniu, przekazaniu przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego, z dniem upływu ważności dowodu osobistego. W przypadku zmiany danych dowód unieważnia się w terminie 4 miesięcy od zaistnienia tych zmian (chyba, że dowód utracił ważność wcześniej).

11. Stwierdzenie nieważności dowodu następuje w drodze decyzji, tylko w przypadku wydania dowodu osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

12. Dowody wydane przed dniem 1 stycznia 2001 r. (tzw. „stare dowody” – zielona książeczka) utraciły ważność z dniem 31 marca 2008 r. Dowody osobiste (w formie karty) wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych (jeżeli nie nastąpiła zamiana danych). Nie dotyczy to zmiany adresu i organu wydającego dowód.

13. Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie utraty obywatelstwa polskiego. Osoba, która je utraciła jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba, która nie zawraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

14. Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

- dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny,

- dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.

15. Obiór dowodu osobistego potwierdza się, wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego. Jeżeli złożenie podpisu przez osobę odbierającą dowód osobisty nie jest możliwe, pracownik organu gminy zamieszcza adnotację o przyczynie braku podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.)

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, uniemożliwienia zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 2012).

3) ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.).

Pokaż metkę
Nazwa
Wydawanie dowodów osobistych
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 stycznia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 stycznia 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 października 2015
Nazwa
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 stycznia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 stycznia 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 października 2015
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)