Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców. • Urząd Stanu Cywilnego • Wydziały • Procedury i wnioski • e-urzad • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » e-urzad » Procedury i wnioski » Wydziały » Urząd Stanu Cywilnego » Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru…

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.

Wnioski:

Urząd Gminy Sochocin

Urząd Stanu Cywilnego

Wersja z dnia 01.03.2019 r.

Udostępnianie danych

z rejestru mieszkańców

oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców…”

2. Dowód uiszczenia opłaty (jeżeli obowiązuje),

3. Przy powołaniu się na interes prawny przez inny podmiot niż realizujący zadania publiczne - dokumenty potwierdzające interes prawny (wezwania sądowe, komornicze itp.),

4. pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone), wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej (jeżeli obowiązuje).

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Gminy Sochocin, pok. 19

· na stronie internetowej Urzędu Gminy www.sochocin.pl

·

II. OPŁATY

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych -31

Opłatę należy wpłacić na konto 87 8241 1019 0100 1964 2001 0004

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Udostępnienie danych - wydanie zaświadczenia do siedmiu dni – odbiór osobisty,
za pośrednictwem poczty lub w formie dokumentu elektronicznego.

2. Odmowa udostępnienia danych (decyzja) - termin załatwienia sprawy - wydanie decyzji – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłka poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Sochocin ,pok.19, Tel.23 6618001

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

1. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego , w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Sochocin (w sekretariacie ).

VI. UWAGI

Szczegółowe informacje na stronie obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r., poz. 1382 ze zm.)

2) rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie określania wzorów wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz(…) z 2018 r. poz.2523 r.

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

Pokaż metkę
Nazwa
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
14 maja 2019
Nazwa
Pełnomocnictwo
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)