Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców. • Urząd Stanu Cywilnego. • Wydziały • Procedury i wnioski • e-urzad • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » e-urzad » Procedury i wnioski » Wydziały » Urząd Stanu Cywilnego. » Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru…

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.

Wnioski:
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców…”

2. Dowód uiszczenia opłaty (jeżeli obowiązuje),

3. Przy powołaniu się na interes prawny przez inny podmiot niż realizujący zadania publiczne - dokumenty potwierdzające interes prawny (wezwania sądowe, komornicze itp.),

4. pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone), wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej (jeżeli obowiązuje).

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Gminy Sochocin, pok. 19

· na stronie internetowej Urzędu Gminy www.sochocin.pl

·

II. OPŁATY

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych -31

Opłatę należy wpłacić na konto 87 8241 1019 0100 1964 2001 0004

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Udostępnienie danych - wydanie zaświadczenia do siedmiu dni – odbiór osobisty,
za pośrednictwem poczty lub w formie dokumentu elektronicznego.

2. Odmowa udostępnienia danych (decyzja) - termin załatwienia sprawy - wydanie decyzji – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłka poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Sochocin ,pok.19, Tel.23 6618001

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

1. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego , w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Sochocin (w sekretariacie ).

VI. UWAGI

1. Dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych, udostępnia się bezpłatnie następującym podmiotom :

- organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze;

- Policji;

- Straży Granicznej;

- Służbie Więziennej;

- Służbie Wywiadu Wojskowego;

- Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;

- Służbie Celnej;

- Żandarmerii Wojskowej;

- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

- Agencji Wywiadu;

- Biuru Ochrony Rządu;

- Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;

- Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

- organom wyborczym;

- komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

- organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;

- państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

2. Dane z ww. rejestrów mogą być udostępnione (odpłatnie - opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku):

- osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą w tym interes prawny (zwolnione od opłaty jest udostępnienie danych niezbędnych do sporządzenia aktu dziedziczenia),

- jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których te dane dotyczą,

- innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody (przeprowadzane jest specjalne postępowanie w tej sprawie).

Dane te udostępnia się odpłatnie z wyjątkiem podmiotów realizujących zadania publiczne na podstawie ustaw szczególnych.

3. Wójt Gminy Sochocin udostępnia jedynie dane z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców, zawierających dane osób zameldowanych w gm. Sochocin.

4. Dane z rejestru PESEL udostępnia Minister Spraw Wewnętrznych.

5. Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

6. Odmowa udostępnienia danych jednostkowych następuje w drodze decyzji (jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art.46 ustawy).

7. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców (…) oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. Nr 243, poz. 145 ze. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

4) ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz. 1114)

5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.).

6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców… (Dz.U .Nr 195, poz.1153 ze zm.)

Pokaż metkę
Nazwa
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 października 2015
Nazwa
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Nazwa
Pełnomocnictwo
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)