Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych • Urząd Stanu Cywilnego. • Wydziały • Procedury i wnioski • e-urzad • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » e-urzad » Procedury i wnioski » Wydziały » Urząd Stanu Cywilnego. » Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Wnioski:
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony "Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych” ,

2. dowód uiszczenia opłaty (jeżeli obowiązuje),

3. przy powołaniu się na interes prawny przez inny podmiot niż realizujący zadania publiczne - dokumenty potwierdzające interes prawny (wezwania sądowe, komornicze itp.),

4. pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej (jeżeli obowiązuje).

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Gminy Sochocin, pok.19

· na stronie internetowej Urzędu Gminy www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Opłata za udostępnienie danych wynosi 31,00zł

Opłatę należy wpłacić na konto 87 8241 1019 0100 1964 2001 0004

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Udostępnienie danych - odbiór osobisty, za pośrednictwem poczty lub w formie dokumentu elektronicznego.

2. Odmowa udostępnienia danych (decyzja) termin załatwienia sprawy - wydanie decyzji – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Sochocin, pok .19 ,Tel.23 6618001

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

1. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Sochocin.

1. Organy gmin dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym w zakresie posiadanego dostępu.

2. W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek

3. Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Do nieodpłatnego korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

- organy prokuratury;

- organy Policji;

- Komendant Główny Straży Granicznej;

- Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

- Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

- organy Służby Celnej;

- Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

- Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

- Szef Agencji Wywiadu;

- Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

- Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

- wywiad skarbowy;

- sądy.

5. Innym podmiotom udostępnia się dane jednostkowe - jeżeli:

a) wykażą w tym interes prawny, lub

b) wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

Dane te udostępnia się odpłatnie z wyjątkiem podmiotów realizującym zadania publiczne na podstawie ustaw szczególnych.

6. Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.

7. Każdy może uzyskać dostęp do wykazu unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w art. 53, po zalogowaniu się na stronie https://obywatel.gov.pl za pomocą profilu zaufanego i wskazaniu serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego.

Dostęp do wykazu jest rejestrowany i nieodpłatny.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.),

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. Nr 243, poz.1452 ze zm.),

3) rozporządzenie rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi(Dz.U. z 2012 r., poz. 75 ze zm.)

4) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267 ze zm.),

5) ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. z 2014 r., poz.1114).

Pokaż metkę
Nazwa
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 stycznia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 stycznia 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 października 2015
Nazwa
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Nazwa
Pełnomocnictwo
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)