Realizacja obowiązku meldunkowego zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy powyżej 6-ciu miesięcy oraz zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego za granicą. • Urząd Stanu Cywilnego. • Wydziały • Procedury i wnioski • e-urzad • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » e-urzad » Procedury i wnioski » Wydziały » Urząd Stanu Cywilnego. » Realizacja obowiązku meldunkowego zgłoszenie wyjazdu za granicę na…

Realizacja obowiązku meldunkowego zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy powyżej 6-ciu miesięcy oraz zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego za granicą.

Wnioski:

Realizacja obowiązku meldunkowego zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy powyżej 6-ciu miesięcy oraz zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego za granicą

I. WYMAGANE DOKUMENTY

„Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” – w przypadku zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały lub czasowy za granicę,

„Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego

dłużej niż 6 miesiecy" – w przypadku zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego.

1. Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym w języku polskim, drukowanymi literami.

2. Formularz może być sporządzony przez pracownika organu gminy na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą.

3. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

4. Do wglądu :

- dowód osobisty lub paszport.

- pełnomocnictwo udzielone na piśmie wraz z dowodem należnej opłaty

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Gminy Sochocin pok.19

· na stronie internetowej Urzędu Gminy www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia od ręki.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Sochocin , pok.19 , tel. 23 6618001 w 24.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

1. Odwołanie nie przysługuje.

VI. UWAGI

1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

3. Zgłoszeń tych dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:

- w formie pisemnej w organie gminy właściwym przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

- w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

4. Zgłoszeń można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

5. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności pranych zgłoszenia dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu.

6. Zasady te nie dotyczą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej – Dz.U. Nr 168, poz. 1010, ze zm.)

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz.1427 ze zm.)

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.
Nr 220, poz.1306 ze. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267 ze zm.),

4) ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r, poz.1114).

Pokaż metkę
Nazwa
Realizacja obowiązku meldunkowego zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy powyżej 6-ciu miesięcy oraz zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego za granicą.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 października 2015
Nazwa
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Nazwa
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesiecy.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)