Realizacja obowiązku meldunkowego przez obywatela polskiego - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. • Urząd Stanu Cywilnego. • Wydziały • Procedury i wnioski • e-urzad • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » e-urzad » Procedury i wnioski » Wydziały » Urząd Stanu Cywilnego. » Realizacja obowiązku meldunkowego przez obywatela polskiego -…

Realizacja obowiązku meldunkowego przez obywatela polskiego - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.

Wnioski:

Realizacja obowiązku meldunkowego przez obywatela polskiego - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

I. WYMAGANE DOKUMENTY

„Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

1. Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą.

2. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

3. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie - jeżeli zostało udzielone (wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa).

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – jeżeli wystąpi o nie strona.

5. Do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport,

- oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno- prawna, wypis z księgi wieczystej).

Druki można otrzymać:

· w Urząd Gminy Sochocin pok.19

· na stronie internetowej Urzędu Gminy Sochocin www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy - 17 zł

Opłata w Kasie Urzędu Gminy

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się:

- z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały,

- na wniosek przy zameldowaniu na pobyt czasowy.

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do charakteru pobytu (stały czy czasowy) lub gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Sochocin pok.19 tel. 23 6618001 w.24

V. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie urzędu, lub za pośrednictwem poczty.

VI. UWAGI

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się na pobyt stały lub czasowy (dłuższy niż 3 miesiące) najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.

3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

4. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

5. Zameldowania dzieci obywateli polskich zamieszkałych na terytorium RP, urodzonych na terytorium RP, dokonuje kierownik USC sporządzający akt urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

6. Zasady te nie dotyczą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej – Dz.U. Nr 168,
poz. 1010, ze zm.).

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. Nr 220, poz. 1306 ze. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267 ze zm.),

4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.),

5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.).

Pokaż metkę
Nazwa
Realizacja obowiązku meldunkowego przez obywatela polskiego - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 października 2015
Nazwa
Pełnomocnictwo
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Nazwa
Zgłoszenie pobytu stałego.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 października 2015
Nazwa
Zgłoszenie pobytu czasowego.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Nazwa
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)