Realizacja obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. • Urząd Stanu Cywilnego. • Wydziały • Procedury i wnioski • e-urzad • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » e-urzad » Procedury i wnioski » Wydziały » Urząd Stanu Cywilnego. » Realizacja obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca - zameldowanie…

Realizacja obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.

Wnioski:

Realizacja obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca -zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

- Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą,

- Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

2. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie - jeżeli zostało udzielone (wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa).

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy– jeżeli wystąpi o nie strona.

Do wglądu:

- oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno- prawna, wypis z księgi wieczystej),

- ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatel Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy,

- ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej przedstawia członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa wyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy ,

- w zależności od sytuacji - karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej; dokument "zgoda na pobyt tolerowany"; zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany przedstawia nie wymieniony w pkt. 2 i 3 cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały,

- w zależności od sytuacji – wiza; dokument podróży z umieszczonym w nim odciskiem stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy lub udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; dokument podróży; tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca; karta pobytu; dokument „zgoda na pobyt tolerowany”; zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały; zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany - przedstawia nie wymieniony w pkt. 2 i 3 cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt czasowy.

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Gminy Sochocin pok. Nr 19

· na stronie internetowej Urzędu Gminy www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa -17 zł

Za wydanie zaświadczenia potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy - 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Niezwłocznie - przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się:

- z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały,

- na wniosek przy zameldowaniu na pobyt czasowy.

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do charakteru pobytu (stały, czy czasowy) lub gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Sochocin, pok.19 tel.23 6618001 w 24.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

VI. UWAGI

1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy.

2. Obywatel Unii Europejskiej i członek rodziny obywatela Unii Europejskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w trzydziestym dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

3. Cudzoziemiec jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia (z wyjątkiem sytuacji, gdy ich pobyt w RP nie przekracza 14 dni), licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Deklarowany okres pobytu czasowego nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium RP.

4. Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika w organie gminy właściwym na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.

5. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

6. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

7. Cudzoziemiec niebędący obywatelem lub członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, który nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.),

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
(Dz.U. Nr 220, poz. 1306 ze. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

4) ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1650 ze zm.),

5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.).

Pokaż metkę
Nazwa
Realizacja obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 października 2015
Nazwa
Pełnomocnictwo
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Nazwa
Zgłoszenie pobytu stałego.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 października 2015
Nazwa
Zgłoszenie pobytu czasowego.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Nazwa
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)