Realizacja obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. • Urząd Stanu Cywilnego • Wydziały • Procedury i wnioski • e-urzad • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » e-urzad » Procedury i wnioski » Wydziały » Urząd Stanu Cywilnego » Realizacja obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca - zameldowanie…

Realizacja obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.

Wnioski:

Urząd Gminy Sochocin

Urząd Stanu Cywilnego

Wersja z dnia 01.03.2019 r.

Realizacja obowiązku meldunkowego

przez cudzoziemca

- zameldowanie na pobyt stały
lub czasowy

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. „Zgłoszenie pobytu stałego”
lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

- Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą,

- Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

2. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie - jeżeli zostało udzielone (wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa).

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy– jeżeli wystąpi o nie strona.

Do wglądu:

- oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno- prawna, wypis z księgi wieczystej),

- ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatel Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy,

- ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej przedstawia członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa wyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy ,

- w zależności od sytuacji - karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej; dokument "zgoda na pobyt tolerowany"; zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany przedstawia nie wymieniony w pkt. 2 i 3 cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały,

- w zależności od sytuacji – wiza; dokument podróży z umieszczonym w nim odciskiem stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy lub udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; dokument podróży; tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca; karta pobytu; dokument „zgoda na pobyt tolerowany”; zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały; zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany - przedstawia nie wymieniony w pkt. 2 i 3 cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt czasowy.

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Gminy Sochocin pok. Nr 19

· na stronie internetowej Urzędu Gminy www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa -17 zł

Za wydanie zaświadczenia potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy - 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Niezwłocznie - przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się:

- z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały,

- na wniosek przy zameldowaniu na pobyt czasowy.

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do charakteru pobytu (stały, czy czasowy) lub gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Sochocin, pok.19 tel.23 6618001 w 24.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

VI. UWAGI

Szczegółowe informacje na stronie obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018, poz.1382 ze zm.),

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
(Dz.U. z 2017 roku, poz. 2411 ze. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.

Pokaż metkę
Nazwa
Realizacja obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
18 marca 2019
Nazwa
Pełnomocnictwo
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Nazwa
Zgłoszenie pobytu stałego.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
18 marca 2019
Nazwa
Zgłoszenie pobytu czasowego.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
18 marca 2019
Nazwa
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
16 marca 2020
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)