Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy decyzją administracyjną. • Wszystkie • Procedury i wnioski • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Procedury i wnioski » Wszystkie » Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy decyzją…

Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy decyzją administracyjną.

Wnioski:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Urząd Stanu Cywilnego

Wersja z dnia 01.03.2019 r.

Zameldowanie

na pobyt stały lub pobyt czasowy

decyzją administracyjną

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej (wniosek ), 2. Wypełniony przez osobę ubiegającą się o zameldowanie formularz meldunkowy, „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

Do wglądu: - jeśli osoba jest w posiadaniu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (kopie należy dołączyć do wniosku), dowód osobisty lub paszport, - pełnomocnictwo w przypadku jego udzielenia wraz z dowodem wpłaty opłaty (jeżeli jest należna)

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin pok. 19

· na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Opłata za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji w wysokości 10 zł Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej.

Opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Po złożeniu podania organ prowadzi postępowanie wyjaśniające (bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchuje strony oraz świadków); postępowanie to kończy decyzją administracyjną o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby. 2. Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia. Decyzja zostanie przesłana przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczona w tut. wydziale za okazaniem dowodu osobistego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok.19 tel.23 6618001 w.24.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego , w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin (w sekretariacie) lub za pośrednictwem poczty.

VI. UWAGI

1. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 30 dni jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy.

2. Organ administracyjny może zameldować na pobyt stały lub czasowy decyzją administracyjną osobę, która faktycznie mieszka w danym lokalu, a wynajmujący, najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel nie chce potwierdzić faktu pobytu tej osoby w lokalu.

3. W przypadku pobytu czasowego należy podać czasokres zameldowania.

4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 roku poz. 1382 ze zm.)

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 roku poz.2411, )

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

Pokaż metkę
Nazwa
Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy decyzją administracyjną.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
Pełnomocnictwo
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Nazwa
Zgłoszenie pobytu stałego.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
18 marca 2019
Nazwa
Zgłoszenie pobytu czasowego.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
18 marca 2019
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin