Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatku leśny dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. • Wszystkie • Procedury i wnioski • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Procedury i wnioski » Wszystkie » Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatku leśny dla osób…

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatku leśny dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatku leśny dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

I. Podstawa prawna:

Artykuł 6 ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2023r. , poz. 70 )

Artykuł 6a ustawy z dnia 15.11.1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.)

Artykuł 6 ustawy z dnia 30.10.2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.)

II. Sprawę rozpatruje:
Wydział Finansów i Budżetu Gminy

III. Wymagane dokumenty:
osoby fizyczne – w zależności od rodzaju posiadanych nieruchomości ( tj. budynków i gruntów)
• informacja w sprawie podatku od nieruchomości
• informacja w sprawie podatku rolnego
• informacja w sprawie podatku leśnego
obowiązujące na dany rok podatkowy

Osoby prawne - w zależności od rodzaju posiadanych nieruchomości ( tj. budynków i gruntów)
• deklaracja na podatek od nieruchomości
• deklaracja na podatek rolny
• deklaracja na podatek leśny
obowiązujące na dany rok podatkowy

IV. Opłaty skarbowe:
Brak.

V. Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VI. Forma załatwienia sprawy:
Osoby fizyczne:
Postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego.
Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
Osoby prawne:
Określenie wysokości zobowiązania podatkowego na podstawie złożonej deklaracji.
W przypadku nie złożenia deklaracji wszczęcie postępowania podatkowego oraz wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:
• osobiste złożenie informacji/deklaracji w w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, Wydział Finansów i Budżetu Gminy, pokój nr 13.
• strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa1 – opłata skarbowa 17,00 zł,
• Listem na adres Urzędu Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, Wydział Finansów i Budżetu Gminy.
1 - zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu.

VIII. Informacje:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9, Wydział Finansów i Budżetu Gminy, pokój nr 13.
Pokaż metkę
Nazwa
Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatku leśny dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 marca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 marca 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 maja 2024
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin